Булевар краља Александра бр. 67, зграда Правног факултета у Београду

Уводна реч

Удружење за стечајно право је стручно-професионална, недобитна организација, основана у јулу 2022. године, у циљу промоције и унапређења стечајног права и његове примене у пракси. Основано је као удружење грађана на неодређено време. Оснивачи (њих 5) су истакнути правници, са дугогодишњим искуством у високошколским установама, државним институцијама и привреди.

Основни циљеви Удружења су:

 • унапређење и промоција стечајног права и његове примене у пракси,
 • остваривање сарадње са другим сродним удружењима и организацијама,
 • ширење идеје о значају стечајног права за привредни развој државе,
 • сарађује са универзитетима, стручним удружењима, судовима и другим организацијама, које могу да допринесу развоју научне области стечајног права,
 • успостављање и учвршћивање сарадње међу посленицима из области стечајног права у земљи и иностранства.

Ради остваривања циљева Удружење нарочито:

 • прикупља и обрађује домаћу и страну литературу из области стечајног права,
 • објављује часописе и друге публикације из научне области стечајног права,
 • пружа организациону, техничку и материјалну помоћ посленицима стечајног права ради обављања теоријских и емпиријских истраживања из области стечајног права,
 • самостално или у сарадњи са другим удружењима и организацијама припрема и организује састанке, научне скупове, конференције, семинаре, обуке, радионице и друге скупове,
 • сарађује са универзитетима, стручним удружењима, судовима и другим организацијама, које могу да допринесу развоју научне области стечајног права,
 • активно учествује у јавном животу Републике Србије, самостално или у сарадњи са другим сродним удружењима и организацијама, у циљу промоције стечајног права.

стечајно право

_____________
Познавање стечајног и сродних грана права омогућава благовремено уочавање финансијских проблема, реструктурирање привредног друштва и излазак из финансијске кризе.

стечајно право

Реструктурирање привредног друштва може бити ванстечајно и стечајно. Предмет изучавања Удружења су све врсте реструктурирања привредних друштава и решавање финансијских проблема.

стечајно право

_____________
Стечај не мора увек значити престанак постојања привредног друштва. Он може водити и новом финансијском почетку.

стечајно право

Нови финансијски почетак омогућава се кроз реорганизацију стечајног дужника или продају стечајног дужника као правног лица.

стечајно право

_____________
Основни циљ стечајног права јесте најповољније колективно намирење поверилаца стечајног дужника.

стечајно право

Удружење за стечајно право (УСП), кроз развој права и стручне праксе, доприноси остварењу циљева стечајног права.

стечајно право

_____________
Удружење за стечајно право (УСП), кроз развој стечајног и сродних грана права, пружа подршку свим учесницима привредног пословања.

стечајно право

Удружење за стечајно право (УСП) сарађује са универзитетима, стручним удружењима, судовима и другим организацијама које могу да допринесу развоју научне области стечајног и сродних грана права.

стечајно право

_____________
Удружење за стечајно право (УСП) активно учествује у јавном животу Републике Србије, самостално или у сарадњи са другим сродним организацијама, све у циљу промоције и развоја стечајног и сродних грана права.

стечајно право

Организовање научних и стручних конференција, округлих столова, панела, радионица, издавање монографија, давање стручних мишљења, давање одговора на спорна питања, само су неке од активности Удружења за стечајно право (УСП).

стечајно право

_____________
Будућност развоја стечајног права уочљива је кроз његово ширење на стечај предузетника, потрошача и стечај физичких лица.

стечајно право

Удружење за стечајно право (УСП) окупља најеминентије стручњаке из области стечајног и сродних грана права, који својим деловањем утичу на развој стечајног права и стварање новог правног оквира за стечај предузетника и стечај физичких лица.

НАШ
УСПЕХ

Удружење за стечајно право (УСП) у својим редовима броји најеминентије стручњаке из области компанијског, трговинског и стечајног права, као и економске анализе права. Вишегодишње искуство чланова стечено радом у високошколским установама, државним институцијама и привреди на највишим позицијама, чини само Удружење најрепрезентативнијим у овој области.

Основни циљеви Удружења

Ради остваривања циљева Удружење нарочито:

Icon 1

прикупља и обрађује домаћу и страну литературу из области стечајног права,објављује часописе и друге публикације из научне области стечајног права,

Icon 2

пружа организациону, техничку и материјалну помоћ посленицима стечајног права ради обављања теоријских и емпиријских истраживања из области стечајног права,

Icon 3

самостално или у сарадњи са другим удружењима и организацијама припрема и организује састанке, научне скупове, конференције, семинаре, обуке, радионице и друге скупове,

icon 4

сарађује са универзитетима, стручним удружењима, судовима и другим организацијама, које могу да допринесу развоју научне области стечајног права,

Icon 1

активно учествује у јавном животу Републике Србије, самостално или у сарадњи са другим сродним удружењима и организацијама, у циљу промоције стечајног права.

Више
Lorem Ipsum is simply dumy text of the printing typesetting industry lorem ipsum.

Радно време удружења за стечајно право

Понедељак 09:00 AM - 03:00 PM
Уторак 09:00 AM - 03:00 PM
Среда 09:00 AM - 03:00 PM
Четвртак 09:00 AM - 03:00 PM
Петак 09:00 AM - 03:00 PM
Субота Затворенo
Недеља Затворенo

ДОГАЂАЈИ

Новo

Удружење за стечајно право
временска линија

​Публикације

erol-ahmed-N23rmTcf0NA-unsplash
Доц. др Марко Радовић

POBIJANJE PRAVNIH RADNJI U STEČAJNOM POSTUPKU

Доц. др Марко Радовић February 1, 2023 ПОБИЈАЊЕ ПРАВНИХ РАДЊИ У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ September 2022 Conference: Edukacija stečajnih upravnika pri Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika АпстрактЦиљ аутора је да тумачењем законског текста у раду прикаже основнекарактеристике побијања правних радњи у стечајном поступку. Иако се ради о традиционалном институту римског права, његова примена у савременој привредној пракси и даље узрокује бројне дилеме. У том смислу, уз анализу позитивних законских решења указано је на одређена спорна питања и предложена су одређена решења. Download Research Gate Доц. др Марко Радовић POLOŽAJ SUBORDINIRANIH STEČAJNIH POVERILACA U POSTUPKU REORGANIZACIJE adminFebruary 1, 2023 Проф. др Бранко Радуловић | др Марко Радовић Stavovi i predlozi stečajnih sudija o potrebi izmena Zakona o stečaju adminJanuary 26, 2023 Доц. др Марко Радовић ZABELEŽBA REŠENJA O IZVRŠENJU NA NEPOKRETNOSTI U JAVNE KNJIGE KAO OSNOV STICANJA RAZLUČNOG PRAVA adminFebruary 1, 2023 Проф. др Бранко Радуловић | др Марко Радовић Nezakonitost u postupanju povodom unapred pripremljenih planova reorganizacije adminJanuary 26, 2023 Доц. др Марко Радовић POBIJANJE PRAVNIH RADNJI U STEČAJNOM POSTUPKU adminFebruary 1, 2023

Read More »
giammarco-boscaro-eWpBNXRHfTI-unsplash
Доц. др Марко Радовић

ODGOVORNOST KONTROLNOG ČLANA ZA OBAVEZE DRUŠTVA PRESTALOG PRINUDNOM LIKVIDACIJOM

Доц. др Марко Радовић February 1, 2023 ODGOVORNOST KONTROLNOG ČLANA ZA OBAVEZE DRUŠTVA PRESTALOG PRINUDNOM LIKVIDACIJOM December 2021 Conference: Zbornik 34. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava Slobodan Perovic , Tom II, Beograd, 2021, str. 439-455 ApstraktU radu se analiziraju odredbe ZOPD o odgovornosti kontrolnog člana za obaveze društva prestalog prinudnom likvidacijom. U tom kontekstu, prvenstveno se nastoji pojmovno odrediti pojam „kontrolnog člana“, jer ga zakonodavac izričito ne definiše. Potom se pruža kritički osvrt ustanovljenoj neograničenoj odgovornosti kontrolnog člana u navedenoj situaciji, što, po stanovištu autora, dovodi do uspostavljanja novog pravnog instituta, tzv. „zakonskog probijanja“. Pitanje koje naročito podstiče na razmišljanje jeste da li je ovako ustanovljeni institut „zakonskog probijanja“ saglasan sa Ustavom.S tim u vezi, postavlja se pitanje da li bi se de lege ferenda pristupom mogao smatrati onaj koji upućuje da pri tumačenju navedene odgovornosti kontrolnog člana treba ceniti i tzv. subjektivni element, manifestovan kroz ocenu da li je do prinudne likvidacije došlo usled zloupotrebe pravila o ograničenoj odgovornosti, upravljene s ciljem da se kroz taj postupak izigraju poverioci, ili je ona usledila iz razloga na koje kontrolni član objektivno nije mogao uticati. Ključne reči: Prestanak društva, Prinudna likvidacija. – Kontrolni član. – Odgovornost kontrolnog člana. Download Research Gate Доц. др Марко Радовић МЕЂУНАРОДНИ СТЕЧАЈ adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић POLOŽAJ SUBORDINIRANIH STEČAJNIH POVERILACA U POSTUPKU REORGANIZACIJE adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић ZABELEŽBA REŠENJA O IZVRŠENJU NA NEPOKRETNOSTI U JAVNE KNJIGE KAO OSNOV STICANJA RAZLUČNOG PRAVA adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ НАМИРЕЊА РАЗЛУЧНИХ И ЗАЛОЖНИХ ПОВЕРИЛАЦА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић ПРЕОБРАЖАЈ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ adminFebruary 1, 2023

Read More »
giammarco-boscaro-xLhKkk2tKkA-unsplash
Доц. др Марко Радовић

ПРЕОБРАЖАЈ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

Доц. др Марко Радовић February 1, 2023 ПРЕОБРАЖАЈ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ` August 2021 Conference: Liber amicorum: prof. dr Mirko Vasiljević, 2021, str. 765-776 Право коришћења данас представља само једно од три овлашћења носиоца права својине. Састоји се у могућности предузимања материјалних аката према ствари ради остваривања користи из ње. То је могуће чинити кроз употребу ствари (ius utendi) и прибирању плодова и других прихода (ius fruendi). Међутим, у периоду након Другог светског рата, установљењем самоуправљања и настанком друштвене својине у тзв. Другој Југославији, право коришћења је представљало основно имовинско право на стварима у друштвеној својини. Оно је подразумевало не само овлашћење употребе ствари и убирања плодова, већ и овлашћење располагања. Као такво, право коришћења је представљало грађанскоправни израз друштвене својине. Управо знања о природи права коришћења и његовој садржини из времена самоуправљања била су насушна у спорним ситуацијама поводом утврђивања својинских права над средствима субјеката приватизације, након спроведеног поступка приватизације. Ипак, много је случајева где су она изостала, па су проблеми на том пољу и даље актуелни. Кључне речи: право коришћења, друштвена својина, приватна својина, приватизација, Download Research Gate Доц. др Марко Радовић ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић АРБИТРАЖА У ПОЗИТИВНОМ СРПСКОМ СТЕЧАЈНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић POLOŽAJ SUBORDINIRANIH STEČAJNIH POVERILACA U POSTUPKU REORGANIZACIJE adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ НАМИРЕЊА РАЗЛУЧНИХ И ЗАЛОЖНИХ ПОВЕРИЛАЦА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић ZABELEŽBA REŠENJA O IZVRŠENJU NA NEPOKRETNOSTI U JAVNE KNJIGE KAO OSNOV STICANJA RAZLUČNOG PRAVA adminFebruary 1, 2023

Read More »
Доц. др Марко Радовић

ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВИ – 2023​

ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВИ – 2023 ЧЛАНЦИ ВукРадовићПОСЛОВНИ ИЗАЗОВИ ЗА СРПСКО ПРАВО У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ БранкоРадуловићО ТРОШКОВИМА СТЕЧАЈА – I ДЕО ДраганЛончар, Љубица Пјевовић, Филип СтојановићНОВЧАНЕ КАЗНЕ И НАКНАДА ШТЕТЕ КАО ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ РЕСТРИКТИВНИХ СПОРАЗУМА Мирјана РадовићАНАЛИЗА СУДСКЕ ПРАКСЕ У СПОРОВИМА ИЗ УГОВОРА О КРЕДИТУ СА ВАЛУТНОМ КЛАУЗУЛОМ У ШВАЈЦАРСКИМ ФРАНЦИМА Зоран ВасиљевићПРАВНЕ ПОСЉЕДИЦЕ ОТВАРАЊА СТЕЧАЈА НАД КОРИСНИКОМ КРЕДИТА Иван ТодоровићПРИГОВОР ЈАВНОГ ПОРЕТКА У МЕЂУНАРОДНОМ СТЕЧАЈУ Марко РадовићПРОБЛЕМИ У ПОСТУПАЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА СТЕЧАЈНОМ ДУЖНИКУ Борко МихајловићКАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСЕБНИХ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА У РЕОРГАНИЗАЦИЈИ Никола ИлићЗНАЧАЈ ПРАВА КОНКУРЕНЦИЈЕ ЗА (ПОТЕНЦИЈАЛНОГ) СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА Јована ВеличковићЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА У СПОРУ РАДИ ИСКЉУЧЕЊА ЧЛАНА Татјана Матковић СтефановићОДГОВОРНОСТ КОНТРОЛНОГ ЧЛАНА ДРУШТВА ЗА ОБАВЕЗЕ БРИСАНОГ ДРУШТВА ИЗ РЕГИСТРА У СЛУЧАЈУ ПРИНУДНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ   ПРАВНА ПРАКСА Вук Радовић, Марко РадовићИЗВОДИ ИЗ АКТУЕЛНЕ СТЕЧАЈНЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ Download Доц. др Марко Радовић ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ НАМИРЕЊА РАЗЛУЧНИХ И ЗАЛОЖНИХ ПОВЕРИЛАЦА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић PROBIJANJE PRAVNE LIČNOSTI U KOMPANIJSKOM PRAVU SRBIJE adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић СТЕЧАЈ ПРЕДУЗЕТНИКА – НУЖДА ИЛИ ПОТРЕБА​ adminJanuary 24, 2024 Доц. др Марко Радовић ODGOVORNOST KONTROLNOG ČLANA ZA OBAVEZE DRUŠTVA PRESTALOG PRINUDNOM LIKVIDACIJOM adminFebruary 1, 2023

Read More »

Спонзори

Придружите се нашем удружењу, САДА! НА ВРЕМЕ! |

Контакт детаљи

Пратите нас

Билтен

© 2022 – 2023 Created by SSI d.o.o.