Булевар краља Александра бр. 67, зграда Правног факултета у Београду

Званична интернет презентација Удружења за стечајно право

Добродошли

Уводна реч

Удружење за стечајно право је стручно-професионална, недобитна организација, основана у јулу 2022. године, у циљу промоције и унапређења стечајног права и његове примене у пракси. Основано је као удружење грађана на неодређено време. Оснивачи (њих 5) су истакнути правници, са дугогодишњим искуством у високошколским установама, државним институцијама и привреди.

Основни циљеви Удружења су:

 • унапређење и промоција стечајног права и његове примене у пракси,
 • остваривање сарадње са другим сродним удружењима и организацијама,
 • ширење идеје о значају стечајног права за привредни развој државе,
 • сарађује са универзитетима, стручним удружењима, судовима и другим организацијама, које могу да допринесу развоју научне области стечајног права,
 • успостављање и учвршћивање сарадње међу посленицима из области стечајног права у земљи и иностранства.

Ради остваривања циљева Удружење нарочито:

 • прикупља и обрађује домаћу и страну литературу из области стечајног права,
 • објављује часописе и друге публикације из научне области стечајног права,
 • пружа организациону, техничку и материјалну помоћ посленицима стечајног права ради обављања теоријских и емпиријских истраживања из области стечајног права,
 • самостално или у сарадњи са другим удружењима и организацијама припрема и организује састанке, научне скупове, конференције, семинаре, обуке, радионице и друге скупове,
 • сарађује са универзитетима, стручним удружењима, судовима и другим организацијама, које могу да допринесу развоју научне области стечајног права,
 • активно учествује у јавном животу Републике Србије, самостално или у сарадњи са другим сродним удружењима и организацијама, у циљу промоције стечајног права.

стечајно право

_____________
Познавање стечајног и сродних грана права омогућава благовремено уочавање финансијских проблема, реструктурирање привредног друштва и излазак из финансијске кризе.

стечајно право

Реструктурирање привредног друштва може бити ванстечајно и стечајно. Предмет изучавања Удружења су све врсте реструктурирања привредних друштава и решавање финансијских проблема.

стечајно право

_____________
Стечај не мора увек значити престанак постојања привредног друштва. Он може водити и новом финансијском почетку.

стечајно право

Нови финансијски почетак омогућава се кроз реорганизацију стечајног дужника или продају стечајног дужника као правног лица.

стечајно право

_____________
Основни циљ стечајног права јесте најповољније колективно намирење поверилаца стечајног дужника.

стечајно право

Удружење за стечајно право (УСП), кроз развој права и стручне праксе, доприноси остварењу циљева стечајног права.

стечајно право

_____________
Удружење за стечајно право (УСП), кроз развој стечајног и сродних грана права, пружа подршку свим учесницима привредног пословања.

стечајно право

Удружење за стечајно право (УСП) сарађује са универзитетима, стручним удружењима, судовима и другим организацијама које могу да допринесу развоју научне области стечајног и сродних грана права.

стечајно право

_____________
Удружење за стечајно право (УСП) активно учествује у јавном животу Републике Србије, самостално или у сарадњи са другим сродним организацијама, све у циљу промоције и развоја стечајног и сродних грана права.

стечајно право

Организовање научних и стручних конференција, округлих столова, панела, радионица, издавање монографија, давање стручних мишљења, давање одговора на спорна питања, само су неке од активности Удружења за стечајно право (УСП).

стечајно право

_____________
Будућност развоја стечајног права уочљива је кроз његово ширење на стечај предузетника, потрошача и стечај физичких лица.

стечајно право

Удружење за стечајно право (УСП) окупља најеминентије стручњаке из области стечајног и сродних грана права, који својим деловањем утичу на развој стечајног права и стварање новог правног оквира за стечај предузетника и стечај физичких лица.

НАШ
УСПЕХ

Удружење за стечајно право (УСП) у својим редовима броји најеминентије стручњаке из области компанијског, трговинског и стечајног права, као и економске анализе права. Вишегодишње искуство чланова стечено радом у високошколским установама, државним институцијама и привреди на највишим позицијама, чини само Удружење најрепрезентативнијим у овој области.

Основни циљеви Удружења

Ради остваривања циљева Удружење нарочито:

Icon 1

прикупља и обрађује домаћу и страну литературу из области стечајног права,објављује часописе и друге публикације из научне области стечајног права,

Icon 2

пружа организациону, техничку и материјалну помоћ посленицима стечајног права ради обављања теоријских и емпиријских истраживања из области стечајног права,

Icon 3

самостално или у сарадњи са другим удружењима и организацијама припрема и организује састанке, научне скупове, конференције, семинаре, обуке, радионице и друге скупове,

icon 4

сарађује са универзитетима, стручним удружењима, судовима и другим организацијама, које могу да допринесу развоју научне области стечајног права,

Icon 1

активно учествује у јавном животу Републике Србије, самостално или у сарадњи са другим сродним удружењима и организацијама, у циљу промоције стечајног права.

Више
Lorem Ipsum is simply dumy text of the printing typesetting industry lorem ipsum.

Радно време удружења за стечајно право

Понедељак 09:00 AM - 03:00 PM
Уторак 09:00 AM - 03:00 PM
Среда 09:00 AM - 03:00 PM
Четвртак 09:00 AM - 03:00 PM
Петак 09:00 AM - 03:00 PM
Субота Затворенo
Недеља Затворенo

О нама

ДОГАЂАЈИ

Новo

Удружење за стечајно право
временска линија

Наш тим

Оснивачи

Проф. др Вук Радовић

Проф. др Вук Радовић

редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду
Проф. др Бранко Радуловић

Проф. др Бранко Радуловић

редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду
Јелена Радовић

Јелена Радовић

дипл. правник
др Тијана Љубисављевић

др Тијана Љубисављевић

доктор економских наука
др Михајло Живковић

др Михајло Живковић

експерт у области стечајног права

​Публикације

giammarco-boscaro-xLhKkk2tKkA-unsplash
Доц. др Марко Радовић

ПРЕОБРАЖАЈ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

Доц. др Марко Радовић February 1, 2023 ПРЕОБРАЖАЈ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ` August 2021 Conference: Liber amicorum: prof. dr Mirko Vasiljević, 2021, str. 765-776 Право коришћења данас представља само једно од три овлашћења носиоца права својине. Састоји се у могућности предузимања материјалних аката према ствари ради остваривања користи из ње. То је могуће чинити кроз употребу ствари (ius utendi) и прибирању плодова и других прихода (ius fruendi). Међутим, у периоду након Другог светског рата, установљењем самоуправљања и настанком друштвене својине у тзв. Другој Југославији, право коришћења је представљало основно имовинско право на стварима у друштвеној својини. Оно је подразумевало не само овлашћење употребе ствари и убирања плодова, већ и овлашћење располагања. Као такво, право коришћења је представљало грађанскоправни израз друштвене својине. Управо знања о природи права коришћења и његовој садржини из времена самоуправљања била су насушна у спорним ситуацијама поводом утврђивања својинских права над средствима субјеката приватизације, након спроведеног поступка приватизације. Ипак, много је случајева где су она изостала, па су проблеми на том пољу и даље актуелни. Кључне речи: право коришћења, друштвена својина, приватна својина, приватизација, Download Research Gate Доц. др Марко Радовић ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић АРБИТРАЖА У ПОЗИТИВНОМ СРПСКОМ СТЕЧАЈНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић POLOŽAJ SUBORDINIRANIH STEČAJNIH POVERILACA U POSTUPKU REORGANIZACIJE adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ НАМИРЕЊА РАЗЛУЧНИХ И ЗАЛОЖНИХ ПОВЕРИЛАЦА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић ZABELEŽBA REŠENJA O IZVRŠENJU NA NEPOKRETNOSTI U JAVNE KNJIGE KAO OSNOV STICANJA RAZLUČNOG PRAVA adminFebruary 1, 2023

Read More »
jez-timms-8muUTAmcWU4-unsplash
Доц. др Марко Радовић

АРБИТРАЖА У ПОЗИТИВНОМ СРПСКОМ СТЕЧАЈНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Доц. др Марко Радовић February 1, 2023 АРБИТРАЖА У ПОЗИТИВНОМ СРПСКОМ СТЕЧАЈНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ РезимеИзменама и допунама Закона о стечају из 2017. године, направљен је позитиван искорак у правцу законског регулисања неких спорних питања у вези односа арбитражног и стечајног поступка. Међутим, бројне дилеме остале су и даље актуелне.Уочене дилеме, које се могу очекивати и у практичној примени стечајног закона, подстакле су аутора на размишљање о модалитетима њиховог разрешења. Тој сврси посвећен је и предмет овог рада, усмерен на анализу нових законских решења о последицама отварања стечајног поступка на постојеће арбитражне поступке, потом, могућностима покретања арбитражног поступка у складу са споразумима о арбитражи закљученим пре отварања стечајног поступка и, на крају, последицама закључења споразума о арбитражи након отварања стечајног поступка. Кључне речи: арбитража, арбитражни споразум, стечајни поступак Download Research Gate Доц. др Марко Радовић ZABELEŽBA REŠENJA O IZVRŠENJU NA NEPOKRETNOSTI U JAVNE KNJIGE KAO OSNOV STICANJA RAZLUČNOG PRAVA adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ НАМИРЕЊА РАЗЛУЧНИХ И ЗАЛОЖНИХ ПОВЕРИЛАЦА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић МЕЂУНАРОДНИ СТЕЧАЈ adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић POLOŽAJ SUBORDINIRANIH STEČAJNIH POVERILACA U POSTUPKU REORGANIZACIJE adminFebruary 1, 2023

Read More »
henry-be-TCsCykbwSJw-unsplash
Доц. др Марко Радовић

АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ НАМИРЕЊА РАЗЛУЧНИХ И ЗАЛОЖНИХ ПОВЕРИЛАЦА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ

Доц. др Марко Радовић February 1, 2023 АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ НАМИРЕЊА РАЗЛУЧНИХ И ЗАЛОЖНИХ ПОВЕРИЛАЦА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ РезимеУ раду се анализирају проблеми намирења разлучних и заложних поверилаца у стечајном поступку, који су од стране аутора препознати као актуелни. Основно је настојање да се са теоријског становишта размoтре одређена практична питања, независно од тога да ли су крајњи закључци у потпуности сагласни са актуелном ставовима у примени права. Mогућа одступања од владајућег становишша судске праксе нису учињена у намери критичког осврта, већ су резултат другачијег приступа одређеним спорним питањима. Због тога сам рад прати висок степен расправности, без очекивања да сви закључци у раду постану или опстану као правноваљани ставови на коме би била заснована пракса судова. Кључне речи: стечај, проблеми намирења, разлучни повериоци, заложни повериоци Download Research Gate Доц. др Марко Радовић МЕЂУНАРОДНИ СТЕЧАЈ adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић PROBIJANJE PRAVNE LIČNOSTI U KOMPANIJSKOM PRAVU SRBIJE adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић ZABELEŽBA REŠENJA O IZVRŠENJU NA NEPOKRETNOSTI U JAVNE KNJIGE KAO OSNOV STICANJA RAZLUČNOG PRAVA adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић ПРЕОБРАЖАЈ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ adminFebruary 1, 2023

Read More »
Dragiša B. Slijepčević

​(НЕ)ОДГОВОРНОСТ НОВООСНОВАНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА​

Dragiša B. Slijepčević, Доц. др Марко Радовић January 24, 2024 (НЕ)ОДГОВОРНОСТ НОВООСНОВАНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА РезимеПредмет истраживања у раду представљају специфичности положаја новооснованог привредног друштва у погледу обавеза оснивача према сопственим повериоцима. У том контексту првенствено се настоји указати да привредно друштво моментом регистрације у регистар привредних субјеката стиче својство правног лица. Тако постаје посебан субјект у праву, у погледу којег се примењује правило да својом имовином одговара искључиво за сопствене обавезе. С друге стране, како од већине правила у праву постоје изузеци, тако и у погледу овог се могу препознати специфични видови одговорности друштва за обавезе проистекле у вези његовог оснивања (тзв. обавезе ,,преддруштва), али само уколико се за то испуне законски услови. Истоветно, у пракси су препознати примери некритичког тумачења права, које води погрешном одлучивању о питањима одговорности новооснованог друштва за обавезе оснивача. О тим примерима се посебно говори у раду. Кључне речи: стечај, привредно друштво Research Gate Доц. др Марко Радовић АРБИТРАЖА У ПОЗИТИВНОМ СРПСКОМ СТЕЧАЈНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић PROBIJANJE PRAVNE LIČNOSTI U KOMPANIJSKOM PRAVU SRBIJE adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ НАМИРЕЊА РАЗЛУЧНИХ И ЗАЛОЖНИХ ПОВЕРИЛАЦА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ adminFebruary 1, 2023 Доц. др Марко Радовић ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВИ – 2023​ adminJanuary 24, 2024 Доц. др Марко Радовић POLOŽAJ SUBORDINIRANIH STEČAJNIH POVERILACA U POSTUPKU REORGANIZACIJE adminFebruary 1, 2023

Read More »

Спонзори

Придружите се нашем удружењу, САДА! НА ВРЕМЕ! |

Контакт детаљи

Пратите нас

Билтен

© 2022 – 2023 Created by SSI d.o.o.