Булевар краља Александра бр. 67, зграда Правног факултета у Београду

ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ

james-sutton-AcL5SitD8Wg-unsplash

Резиме
Предмет пажње у раду усмерен је ка проучавању правних инструмената за заштиту права на суђење у разумном року кроз стечајни поступак. Посебан акценат стављен је на поступањe судова поводом приговора за убрзање стечајног поступка. Полазну претпоставку у овом подухвату представља утврђивање критеријума путем којих би се могла, са извесном дозом правне сигурности, идентификовати повреда ,,разумног рока“ за трајање стечајног поступка. Отуда је било нужно нарочиту пажњу посветити поређењу праксе Европског суда за људска права са решењима заступљеним у српском законодавству, с посебним освртом на важећи Закон о заштити права на суђење у разумном року.
У посебном делу овог рада остварен је критички осврт на поједине ставове српских судова у поступцима поводом приговора поверилаца стечајног дужника за убрзање стечајног поступка. Тумачење правне природе ових поступака од стране судова, оцена доступности делотворних правних средстава у њима, као и доминантно заступљен негативни став о утврђивању права на накнаду трошкова стварно насталих поводом приговора за убрзање стечајног поступка, захтева детаљну анализу. Провери наведених ставова приступило се не само зарад скромног доприноса правној науци, већ претежно у апликативне сврхе.

Кључне речи: суђење у разумном року, стечајни поступак, трошкови поступка

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Придружите се нашем удружењу, САДА! НА ВРЕМЕ! |

Контакт детаљи

Пратите нас

Билтен

© 2022 – 2023 Created by SSI d.o.o.